Tokaj-Hegyalja Egyetem

Pedagógiai Tervek Tára

A Pedagógiai Tervek Tára egy olyan oktatástámogató elektronikus gyűjtemény, amelynek célja

 • a pedagógusképzős (óvópedagógus,  tanító és tanár szakos) hallgatók, valamint
 • az óvodákban és az iskolákban dolgozó pedagógusok inspirálása arra, hogy pedagógiai tevékenységüket egyedi megoldásokkal, kreatív módon tervezzék meg.

Mai korunk a nevelési szakértelmet ugyanúgy megkívánja a pedagógustól, mint intézménye és önnön munkája felelősségteljes átlátását, feladatainak döntési és infokommunikációs kompetenciák mozgósításával történő elvégzését.
Ebből a szemléleti környezetből nem maradhat ki a saját tanítás gondolata sem: úgy véljük, korával az a pedagógus tart lépést, aki képes nevelési tevékenységét tanítványai (neveltjei) és önmaga szoros kapcsolódásában folyamatosan megújuló módon szervezni. Az ilyen tettre kész magatartásnak előzménye a személyes tervezőmunka, ami nélkül nem képzelhető el a neveltekkel való együttgondolkodás és együttmunkálkodás vagy éppen a játék.
Reméljük, hogy a gyűjteményben lapozgatók a sokféle elképzelés és jobbnál-jobb módszertani megoldások tanulmányozása során kedvet kapnak arra, hogy saját tanórai vagy óvodai tevékenységüket is minél érdekesebben, izgalmasabban és persze mind általános, mind nevelésterületi pedagógia szempontból minél szakszerűbben gondolják ki, tervezzék meg.
Azt is szeretnénk elérni, hogy egyre többen adjanak be saját terveikből. Megosztva így elképzeléseiket és sikeres gyakorlatukat másokkal, segítve azokat, akik talán még bátortalanok saját tanításuk megformálásában.

A repozitóriumot 2014-ben alapította a Comenius Kar, az Eszterházy Károly Főiskola TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 jelű „Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért” című nyertes pályázata K/5-ös alprojektjének 10. sz. tevékenysége keretében (alprojektvezető: Dr. Hauser Zoltán, feladatfelelős: Dr. Sándor Zsuzsa)

A Pedagógiai Tervek Tára szerkesztősége:

Gál Gyöngyi főiskolai adjunktus,
Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus,
Marcziné Fazekas Erzsébet főiskolai docens, marczine [pont] erzsebet [kukac] uni-eszterhazy [pont] hu
Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens, sandor [pont] zsuzsanna [kukac] uni-eszterhazy [pont] hu
Vinnainé Vékony Márta főiskolai docens,

(A szerkesztőség tagjai lektori feladatokat is ellátnak.)

Az új szerkesztőbizottság a 2017-es évtől

Elnök.: Dr. Podlovics Éva Lívia
Tagok.: Dr. Lenkey-Tóth Péter
Dr. Nagy György

A gyűjteménybe szánt tervekkel és a tervezésről szóló szakanyagokkal kapcsolatos eljárás:

 • kérjük, hogy tervét a honlapon olvasható elvárásoknak megfelelően készítse el,
 • konzultációs kérdésekkel bármely szerkesztőségi tagunkhoz fordulhat, örömmel állunk rendelkezésére,
 • szükség esetén technikai segítséget is kérhet karunktól,
 • az elkészített tervet (minden mellékletével együtt) e-mailben vagy személyesen adathordozón adja át: Sándor Zsuzsa
  E-mail.: sandor [pont] zsuzsanna [kukac] uni-eszterhazy [pont] hu
  Tel.: +36 – 70 – 610 – 77 – 81,
 • a szerkesztőség egyúttal lektori feladatokat is ellát, az esetleg szükséges módosításokat megkéri a terv (szakanyag) készítőjétől vagy egyeztet a témában,
 • a program szerzői díjat nem tud fizetni,
 • a honlapon megjelenő munka szerzői alkotásnak és internetes publikációnak számít, amit a szerzői jog véd.

JÓ TERVEZŐMUNKÁT KÍVÁNUNK!

 

Elvárás

 • Az óvodai nevelés tervezése (ismeretek és tevékenységek) az Óvodai nevelés országos alapprogramjában deklarált pedagógiai alapelvek szerint hitelesen legyen megnevezve; a feldolgozás a napi- és heti rend folyamatában szakmailag kifogástalan legyen (az új ismeret értelmezése, pedagógiai módszerek, szervezési formák, az idővel való gazdálkodás).
 • játékos tapasztalatszerzés a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg, melynek anyaga a kitűzött pedagógiai célokkal egyértelmű és szoros összefüggést mutat.
 • Az óvodai élet tevékenységformáinak feldolgozása (tervezett foglalkozások) során világosak legyenek az óvodapedagógus és a gyerekek teendői, feladatai.
 • A foglalkozási terv struktúrája és teljes tartalma kívülálló számára is követhető legyen.
 • A foglalkozási terv a 21. századi pedagógia felfogásnak megfelelően az óvodás gyermek tapasztalatszerzésének megszervezésére és a 3-6 éves korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítésére irányuljon (az egészséges életmód alakítása, az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása).
 • A teljes digitális anyag egyéb tartalmi vonatkozásai és formája:
  1. Word-ben a foglalkozási terv törzsszövege (szükség szerint linkekkel, hivatkozásokkal, amelyek multimédiás anyagokra – pl. állóképre, zenére, filmre, prezentációra – mutatnak).
  2. Csatolva minden szemléltetés és egyéb célú anyag – Word szöveg, JPG kép, hangfájl, filmfájl, PPT –fájl, stb., célszerű fájlmegnevezésekkel; magyarázat a hagyományos vagy az interaktív tábla képéről (pl. szkennelt magyarázórajz); egyéb csatolmányok, amik a tervezett foglalkozás megvalósítását és külső személy számára az értelmezést szolgálják.
  3. A foglalkozások terve szimpla sortávolsággal, Times New Roman 12-es betűtípussal, ill. mérettel, normál margóval készüljön, értelemszerű szövegkiemelésekkel.
  4. A terjedelem igény szerinti, de a vázlatos, lényegre törő megoldásokat preferáljuk, kerülendő a terjengősség.

 

Készítette: Jaskóné Gácsi Mária

Megtárgyalta és (a szükséges módosításokkal) elfogadta a „Pedagógiai Tervek Tára”
szerkesztősége:
Gál Gyöngyi főiskolai adjunktus
Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus
Marcziné Fazekas Erzsébet főiskolai docens
Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens
Vinnainé Vékony Márta főiskolai docens

 • a tanítandó tananyag (ismeretek és tevékenységek) tantervileg hitelesen legyen megnevezve; a feldolgozás az óra folyamatában szakmailag kifogástalan legyen (a tananyag értelmezése, pedagógiai módszerek, tanulásszervezési formák, az idővel való gazdálkodás)
 • az órára kitűzött szakterületi és általános pedagógiai célok egyértelmű és szoros összefüggésben legyenek a tananyaggal
 • a tananyag feldolgozása (tervezett tanítása és tanulása) során világosak legyenek a pedagógus és a gyerekek teendői, feladatai
 • az óraterv struktúrája és teljes tartalma kívülálló számára is követhető legyen
 • az óraterv a 21. századi pedagógia felfogásnak megfelelően a diákok tanulásának megszervezésére és a tanulói kreativitásra, kompetenciafejlesztésre irányuljon, mintsem elképzelt pedagógiai elvárások tanulói teljesítését hangsúlyozza
 • a teljes digitális anyag egyéb tartalmi vonatkozásai és formája:
  1. Word-ben az óraterv törzsszövege (szükség szerint linkekkel, hivatkozásokkal, amelyek multimédiás anyagokra – pl. állóképre, zenére, filmre, prezentációra – mutatnak)
  2. csatolva minden szemléltetés és egyéb célú anyag  – Word szöveg, JPG kép, hangfájl, filmfájl, PPT –fájl, stb., célszerű fájlmegnevezésekkel; magyarázat a hagyományos vagy az interaktív tábla képéről (pl. beszkennelt magyarázórajz); egyéb csatolmányok, amelyek a tervezett óra megvalósítását és külső személy számára az értelmezést szolgálják
  3. az óraterv szimpla sortávolsággal, Times New Roman 12-es betűtípussal, ill. mérettel, normál margóval készüljön, értelemszerű szövegkiemelésekkel
  4. a terjedelem igény szerinti, de a vázlatos, lényegre törő megoldásokat preferáljuk; kerülendő a terjengősség

 

Készítette: Marcziné Fazekas Erzsébet és Sándor Zsuzsa

Megtárgyalta és (a szükséges módosításokkal) elfogadta a „Pedagógiai Tervek Tára”
szerkesztősége:
Gál Gyöngyi főiskolai adjunktus
Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus
Marcziné Fazekas Erzsébet főiskolai docens
Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens
Vinnainé Vékony Márta főiskolai docens

Tervezés

Kedves Tervkészítő! Kedves Kolléga!

Ebben a honlap rovatban olyan segédanyagokat talál, amelyek a tervezőmunkát az elméleti háttér irányából támogatják.
Itt közöljük gyakorló pedagógusok olyan írásait, amelyekben megfogalmazzák tapasztalataikat saját tervezőmunkájukról és a különféle tervek tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról.
Megtalálhatja ezen a helyen a tervezőmunkához az általános pedagógia irányából kapcsolódó, illetve tantárgypedagógiával, iskolai és óvodai módszertannal foglalkozó oktatók írásait is. Így például szándékunkban áll közölni tantervelemzéseket, az óra- és a projekt-tervezésről vagy a különféle típusú óvodai foglalkozások megtervezéséről szóló dolgozatokat, tanulmányokat.
Nem hisszük azonban, hogy egyetlen módszer vagy pedagógiai eljárás lenne a „jó”, ellenkezőleg, úgy véljük, számos olyan van, amely a gyermekek, a kisebb-nagyobb tanulók nevelésében és oktatásában jól használható és a mai kor által elvárt értelmi-testi-lelki fejlődést eredményez.
A szakmai anyagokat jó szívvel kínáljuk tanulmányozásra, azonban azt is figyelmébe ajánljuk, hogy az olvasottakat tegye vizsgálat tárgyává, vesse össze saját ismereteivel, életszemléletével és gondolkodásmódjával.

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]