Tokaj-Hegyalja Egyetem

Iskolavárosok és hátországuk kutatócsoport

Kora újkori témafelelősök

Csepregi Zoltán

Egyháztörténész, irodalomtörténész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi tanára, rektora, az MTA doktora. A reformáció kori protestáns művelődés nemzetközi hírű kutatója, a Lipcsében épülő nemzetközi Pfarrerbuch-adatbázis magyarországi témavezetője.

Kutatócsoportunkban évek óta épülő, igen kiterjedt prozopográfiai adatbázisát két irányból gazdagítja: részben a hallei Franckesche Stiftungen intézményrendszerében tanuló magyarországi és erdélyi diákok, részben pedig magyarországi protestáns szellemi központokban iskolába járó diákok adatait gyűjti, rendszerezi és elemzi. Részben pedig felső-magyarországi evangélikus gimnáziumok 17. századi diáknévsorait adja közre.

Csepregi Zoltán csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Pozsony és Besztercebánya iskolavárosi fejlődésére, valamint az összes magyarországi protestáns szellemi centrum hallei kapcsolatrendszerére.


Csorba Dávid

Irodalomtörténész, egyháztörténész, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia főiskolai tanára. A kora újkori protestáns prédikációkutatás frissen habilitált szakértője. A Károli Gáspár Református Egyetem Reformáció és Örökség Kutatóintézetének tudományos munkatársa.

Kutatócsoportunkban a 17-18. századi református szellemi központok hatását vizsgálja könyv- és peregrinációtörténeti kutatásokkal. Ennek egyik eleme a sárospataki professzor, ifj. Csécsi János által megteremtett svájci ösztöndíj kapcsolatrendszerének elemzése.

Csorba Dávid csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Debrecen, Sárospatak, Pápa és Enyed iskolavárosi fejlődésére, valamint a magyarországi református szellemi központok hollandiai és svájci kapcsolatrendszerére.


Oláh Róbert

Művelődéstörténész, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár tudományos főmunkatársa, a 16-18. századi könyves műveltség elismert kutatója.

Kutatócsoportunkban a debreceni és sárospataki kollégium közös befolyási övezetének számító Szatmári Református Egyházmegye lelkészeinek, tanítóinak pályáját és műveltségét elemzi. Emellett a két kollégiumban tartott könyvaukciók történetét vizsgálja, valamint peregrinus diákok külföldi egyetemjárásról tanúskodó úti naplóit teszi közzé.

Oláh Róbert csatlakozásával, az elmúlt két évtizedben felhalmozott „régi könyves” tapasztalatával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Debrecen és Sárospatak iskolavárosi

fejlődésére, a Kollégiumokból a környezetükre kisugárzott könyves műveltség jellemzőire, valamint a két kollégium által közösen befolyásolt szatmári térség kulturális viszonyaira.


Ősz Előd Sándor

Egyháztörténész, művelődéstörténész, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár főlevéltárosa. A kora újkori könyvműveltség, az erdélyi teológiai gondolkodás és erdélyi református egyházfejlődés széles körben elismert kutatója, az erdélyi református gyülekezeti szintű iratok, dokumentumok mentésének kiemelkedő jelentőségű levéltáros munkatársa.

Kutatócsoportunkban a Gyulafehérvári Református Egyházmegye történeti névtárát, valamint a Collegium Academicum gyulafehérvári korszakának diáknévsorát állítja össze. Ily módon egyetlen térségre koncentrálva modellezi projektünk egyik fő vállalását: az iskolaváros és a (közvetlen) szellemi hátország közötti kapcsolatok vizsgálatát.

Ősz Előd Sándor csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Gyulafehérvár iskolavárosi fejlődésére, valamint a szellemi központ–hátország egy térségre jellemző összetett problémakörére.

Újkori témafelelősök

 Durovics Alex

Művelődéstörténész, iskolatörténeti kutató, az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportjának tagja. Az újkori magyarországi evangélikus iskolázás és iskolahálózat kiváló ismerője. Évek óta végzett levéltári és könyvtári kutatómunkájának eredményeként közel 20 ezer főre kiterjedő adatbázist épített az 1790-1850 között evangélikus felsőbb oktatásban tanulókról.

Kutatócsoportunkban végzendő munkájánál részint ennek az adatbázisnak a kibővítését tervezi, részint pedig adatait kvalitatív elemzésekre használja fel. Fontos célja az egyes iskolavárosokban elhelyezkedő professzorok szellemi töltekezésének, az ebben megmutatkozó különbségeknek a feltérképezése. Ennek megfelelően az evangélikus iskolaközpontok peregrinációs kapcsolatait, s a kulturális transzfer ehhez kapcsolódó vetületeit vizsgálja.

Durovics Alex csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Sopron, Pozsony, Selmecbánya, Lőcse, Eperjes, Mezőberény / Szarvas, Nagyszeben és Brassó iskolavárosi fejlődésére.

 Hegyi Ádám

Művelődéstörténész, a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék habilitált docense, a magyar–svájci kulturális kapcsolatok egyik legjelesebb kutatója.

Kutatócsoportunkban való részvétele sokrétű. Részint a perifériákat, a szellemi hátországok félreeső vidékeit kutatja: a békési és az alsó-baranyai református egyházmegyék archontológiáját állítja össze és az itteni partikulák műveltségi viszonyait vizsgálja. Ugyancsak a térségi tagolódás problémáját elemzi egy másik megközelítéssel, alsóbb rendű szellemi központok iskolatörténetén keresztül. Részint pedig folytatja a svájci-magyar kapcsolatok bemutatását.

Mindemellett Hegyi Ádám vezeti azt a módszertani munkacsoportot, amely az Iskolavárosok és szellemi hátországuk kutatócsoporton belül segíti a Sárospatak művelődéstörténeti kutatócsoportot a Tokaj-hegyaljai értelmiség kulturális transzferben való részvételéről készítendő adatbázis összeállításával.

Hegyi Ádám csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír az ország protestánsok lakta déli területeire, Békés és Baranya megyékre, valamint Hódmezővásárhely iskolavárosi fejlődésére, továbbá a magyarországi református szellemi központok svájci kapcsolatrendszerére.

Tóth Levente

Egyháztörténész, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár levéltárosa. Az erdélyi egyház- és egyházi társadalomtörténet kitűnő szakértője, az erdélyi református gyülekezeti szintű iratok, dokumentumok mentésének kiemelkedő jelentőségű levéltáros munkatársa. Kutatócsoportunkban a háromszéki protestáns ifjúság látványos kollégiumi és gimnáziumi látványos felülreprezentáltsága okainak komplex vizsgálatát végzi a 18-19. századra vonatkozóan. Ennek megfelelően lelkészi és tanítói prozopográfiai adattárat épít, s emellett pedig kvalitatív módszerekkel is végez egyházi elitkutatást. A térségi eredményeket más kultúrrégiók jelenségeivel is összehasonlítja.

Tóth Levente csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Nagyenyed és Székelyudvarhely iskolavárosi fejlődésére és ezeknek a szellemi centrumoknak a közvetlen és tágabban értelmezett hátországára.

Ugrai János

Neveléstörténész, egyházi társadalomtörténész, a Tokaj-Hegyalja Egyetem habilitált docense, az Iskolavárosok Kutatóintézet és az Iskolavárosok és szellemi hátországuk kutatócsoport vezetője.

Kutatócsoportunkban részint a sárospataki kollégiumra és vonzáskörzetére vonatkozó kutatási eredményeit szintetizálja. Részint pedig a reformkori akadémikusokon keresztül a protestáns tudós csúcselit kinevelését és foglalkoztatását elvégző szellemi centrumok belső működését, egymáshoz való viszonyát vizsgálja. Emellett pedig az 1781-1859 közötti időszakra vonatkozóan a protestáns iskolakollégiumok tanári adatbázisát építi, s ezáltal a protestáns tanárok körében a professzionalizáció kérdéskörét vizsgálja.

Ugrai János csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Sárospatak, továbbá az összes protestáns szellemi centrum iskolavárosi fejlődésére.

20. századi témafelelősök

 Bolvári-Takács Gábor

Művelődéstörténész, neveléstörténész, a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyetemi tanára, rektora, a Zempléni Múzsa című folyóirat főszerkesztője, számtalan sárospataki témájú művelődéstörténeti kötet szerzője.

Kutatócsoportunkban a sárospataki kollégium és Sárospatak város 20. századi történetét vizsgálja, különös tekintettel a Sárospatakról elszármazott öregdiák mozgalom, valamint az iskolavárosok országos szövetkezésének történetére.

Emellett Bolvári-Takács Gábor vezeti a kutatócsoportunkkal párhuzamosan működő Sárospatak művelődéstörténeti kutatócsoportot.

Bolvári-Takács Gábor csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Sárospatak iskolavárosi fejlődésére, Sárospatak szellemi hatásának országos kisugárzására, továbbá a 20. századi iskolavárosok összefogásának dimenzióira.

Bozzay Réka Kornélia

Művelődéstörténész, néderlandista, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének egyetemi adjunktusa. A magyar–holland kulturális kapcsolatok és a debreceni egyetem történetének közismert kutatója.

Kutatócsoportunkban a kora újkortól a 20. századig ívelően folytatja a magyar–holland kapcsolattörténeti kutatásait, kiemelten kezelve a 18. századi peregrinusok úti naplóinak gyűjtését, vizsgálatát, publikálását, illetve a három legfőbb református iskolaváros 20. századi hollandiai professzorokkal és egyetemekkel való kapcsolattartását.

Bozzay Réka Kornélia csatlakozásával kutatócsoportunk közvetlen rálátással bír Debrecen, Sárospatak és Pápa iskolavárosi fejlődésére, valamint a magyarországi református szellemi központok hollandiai kapcsolatrendszerére.

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21775″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20888″]


[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21248″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21247″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21246″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20969″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20907″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20906″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20905″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20904″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20903″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20902″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20886″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20887″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20889″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20885″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21250″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20884″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20883″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20864″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20871″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20870″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20869″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20868″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20867″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20866″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20865″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20789″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20788″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20787″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20786″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21249″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21251″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21645″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21385″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21644″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21643″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21642″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21641″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21640″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21639″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21638″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21616″]

KAPCSOLAT

3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Tokaj-Hegyalja Egyetem Tanulmányi Központjának ügyfélfogadási ideje:
–  Hétfő:        9:30-12:00
–  Kedd:        13:30-15:30
–  Szerda:      9:30-12:00
–  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
–  Péntek:      8:00-13:00

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21614″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21613″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21612″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21611″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21384″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21361″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21252″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21360″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21359″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21358″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21337″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21336″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21335″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21334″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”21333″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21245″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”20285″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21244″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21243″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21242″]

[abcf-staff-list-i id=”20260″ staff-id=”21268″]

[abcf-staff-list-i id=”20316″ staff-id=”20317″]